Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА ЗА УЖИНУ 2020/21.

Posted 18.06.20.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 426

18.06.2020.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

 

  

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:

Установа - буџетски корисник

 

Врста поступка јавне набавке:

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.

 

Предмет јавне набавке:

Предмет јавне набавке су добра – набавка добара за ужину, за шк. 2020/2021.год. - бр. 3/2020.

Ознака из општег речника: 15000000.

 

Број партија: 6

 

Циљ поступка:

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.

 

Врста критеријума за доделу Уговора, елементи критеријума на основу којих се додељује уговор:

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена без ПДВ-а“.

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адреса где је конкурсна документација доступна:

Конкурсна документација може се преузети на адреси наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, ул. Глождачки венац бр. 23а, сваког радног дана од 8.00 до 12.00 часова, до дана и часа истека рока за подношење понуда, на Порталу јавних набавки или интернет страници наручиоца www.mpo.edu.rs

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, у затвореној и запечаћеној коверти, на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

На полеђини коверте, понуђач уписује тачан назив и адресу, телефон и факс, као и име и презиме овлашћеног лица за контакт.

Понуду доставити на адресу ОШ „Момчило Поповић Озрен“,ул. Глождачки венац 23а, 35250 Параћин,са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара ужинa за ученике за школску 2020/2021. годину, ЈНМВ бр.3/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.

Рок за подношење понуда је до 26.06.2020. године до 11:00 часова.

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде, према редоследу приспећа.

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом.

 

Место, време и начин отварања понуда:

Јавно отварање понуда обавиће надлежна комисија, дана 26.06.2020.год. у 11:15 часова у просторијама наручиоца. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени  представници подносилаца понуда.

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда: пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да Комисији за јавну набавку наручиоца предају писмена пуномоћја, на основу којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. Уколико поступку отварања присуствује законски заступник понуђача, неопходно је да се као такав легитимише изводом из АПР и личним документима (лична карта, пасош и др.).

 

Оквирни рок за доношење одлуке:

Оквирни рок у коме ће наручилац донети одлуку о додели уговора је 10 дана од дана отварања понуда.

 

Контакт (лице или служба):

Лице за контакт: Снежана Јовановић, тел/факс 035/564-977, адреса електронске поште наручиоца: ozren9@mts.rs

 

                                                                                                            Комисија за јавне набавке

Конкурсну документацију можете преузети кликом на линк:

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА