Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 11.09.18.

            На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2018

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

Read the rest of this entry »

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УЖИНА 2018/19

Posted 29.08.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/1

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор  ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

Read the rest of this entry »

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ - УЖИНА 2018/19.

Posted 20.08.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Дел.број 683

20.08.2018.год.

П а р а ћ и н

 

На основу члана  60. ст. 1. тач. 2. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, објављује

  

   ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца:

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца:

ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца:

www.mpo.edu.rs

 

Врста наручиоца:

Установа - буџетски корисник

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 19.06.18.

Назив наручиоца:                                    ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                                   ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:                 www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    Просвета

Врста поступка јавне набавке:                 Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:                                      Услуге

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

Posted 18.06.18.

ОБАВЕШТЕЊЕ О ПОДНЕТОМ ЗАХТЕВУ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА

 

Назив наручиоца:                                    ОШ "Момчило Поповић Озрен"

Адреса наручиоца:                                   ул. Глождачки венац бр. 23а

Интернет страница наручиоца:                 www.mpo.edu.rs

Врста наручиоца:                                    Просвета

Врста поступка јавне набавке:                 Поступак јавне набавке мале вредности

Врста предмета:                                      Услуге

Read the rest of this entry »

Одлука о додели уговора - Превоз ученика

Posted 31.05.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 481

П а р а ћ и н

31.05.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 480 од 31.05.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Аутопревозник ''Сара Милатовић'' предузетник, Светозара Марковића бр. 101, Крагујевац.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Read the rest of this entry »

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД - ШКОЛСКА 2018/2019.година

Posted 15.05.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин

 

 ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2018/2019.година

Read the rest of this entry »

Статут и правилници рада Школе

Posted 9.05.18.

        Школски одбор ОШ „Момчило Поповић Озрен“  у Параћину, на седници одржаној дана 27.02.2018. године усвојио је Статут школе, а на седници одржаној 23.03.2018. године, донео је и усвојио пословник и низ правилника који се односе на рад и понашање запослених и ученика у школи.

        Усвојена документа можете прегледати кликом на линкове у наставку:

  

Статут ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Пословник о раду Школског одбора ОШ „Момчило Поповић Озрен“

  

Правила понашања у ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о безбедности ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о васпитно-дисциплинској  одговорности ученика у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о испитима у ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

Posted 24.04.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 14) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина

                                      

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности бр. 02/2018

 

1. Назив наручиоца:Основна школа „Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца:ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА - Услуга превоза ученика

Posted 5.04.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен"

Дел. број 303

Параћин

05.04.2018.год.

 

        На основу члана 150. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговорно лице наручиоца, директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен" у Параћину, доноси

 

ОДЛУКУ

        Настављају се даље активности у поступку јавне набавке мале вредности-услуга превоза ученика, број набавке 2/2018.

Read the rest of this entry »