Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 13.07.20.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и 116. ст. 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - бр. 3/2020

           

 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца; ОШ „Момчило Поповић Озрен“; ул. Глождачки венац бр.23а, 35250 Параћин; www.mpo.edu.rs;

2. Врста наручиоца: буџетски корисник.

3. Опис предмета набавке: набавка добара - ужина за ученике за шк. 2020/2021.год.; назив и ознака из општег речника набавке: 15000000.

4. Уговорена вредност: уговор не садржи уговорену вредност, јер је иста опредељена поруџбинама од стране наручиоца (на месечном нивору), на основу цена датих у понуди и зависи од броја пријављених ученика (који је променљив, по месецима) и од јеловника (који је такође променљив, по месецима).

5. Критеријум за доделу уговора: најнижа понуђена цена.

6. Број примљених понуда: укупан број понуда – 2; по партијама: за партију 1 – 1 понуда, за партију 2 – 1 понуда, за партију 3 – 1 понуда, за партију 4 – 2  понуде, за партију 5 – 2 понуде и за партију 6 – 2 понуде.

7. Највиша и најнижа понуђена цена: за партију 1 – 879,47 дин (без ПДВ-а), за партију 2 - 360,74 дин. (без ПДВ-а); за партију 3 – 704,16 дин (без ПДВ-а); за партију 4 – 61,50 дин (без ПДВ-а); за партију 5 – 133,25 дин (без ПДВ-а); за партију 6 – 162,50 дин (без ПДВ-а);

8. Датум доношења одлуке о додели уговора: 29.6.2020.год.

9. Датум закључења уговора: 8.7.2020.год.

10. Основни подаци о добављачима: за партије 1, 2, 3 и 6: „Центрекс ПН Гроуп“ Параћин, ул. Краља Петра I бр. 7; ПИБ: 109916779, МБ - 21266922; за партије 4 и 5: СТР „Златни Делишес“, ул. Стефана Лазаревића 1, Параћин; ПИБ: 100875936, МБ – 54935935.

11. Период важења уговора: од дана прикупљеног бројног стања ученика за ужину у шк. 2020/2021.-18.06.2021.год.

12. Околности које представљају основ за измену уговора: промена ценe (сходно члану 6. уговора).