Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА - УЖИНА 2018/19

Posted 29.08.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/1

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор  ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019. годину, партија 1 – Хлебни производи, свежа пецива и колачи, као најповољнија понуда изабрана је понуда понуђача „Centrex PN Group“ ДОО из Параћина, ул. Краља Петра I бр. 7.

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год. покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018.год. до 12,00 часова достављена  је понуда следећег  понуђача, за партију 1 - Хлебни производи, свежа пецива и колачи:

 

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр. 730             „Centrex PN Group“ ДОО Параћин             28.08.2018. 11,45

 

Комисија за јавну набавку, спровела је поступак јавног отварања понуда, дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђач је у својој понуди, за  партију 1 – Хлебни производи, свежа пецива и колачи, дао следећу  цену:

 

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

„Centrex PN Group“ ДОО Параћин        

729,42 дин.

 

           Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,

                                                                                             Соња Миљковић, проф.педагогије

 

 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/2

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор  ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

 

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину, партија 2 – Млеко и млечни производи, као најповољнија понуда изабрана је понуда  СТР ''Златни Делишес'' из Параћина, ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год., покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018.год. до 12,00 часова, достављене су понуде следећих  понуђача, за партију 2 - Млеко и млечни производи:

 

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр.726              СТР ''Златни Делишес'' Параћин                 28.08.2018. 10,30

                                    ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

2. дел.бр.730           ''Центрекс ПН Гроуп'' Параћин,                     28.08.2018. 11,45

                                  ул. Краља Петра I бр. 7.

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара –ужина за школаску 2018/2019.годину.

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђачи су  у својим понудама за партију 2 – Млеко и млечни производи дали следеће  цене:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

СТР ''Златни Делишес'' Параћин

146,02 дин.

2.

''Центрекс ПН Гроуп'' Параћин

288,63 дин.

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења и применом критеријума ''најнижа понуђена цена'', донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,

                                                                                             Соња Миљковић, проф.педагогије

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/3

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

 

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019. годину, партија 3 – Месни производи-прерађевине, као најповољнија понуда, изабрана је понуда  СТР ''Златни Делишес'' из Параћина, ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год., покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018. год. до 12,00 часова, достављена  је понуда следећег  понуђача ,за партију 3 - Месни производи-прерађевине:

 

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр.726    СТР ''Златни Делишес'' Параћин                           28.8.2018.  10,30

 

Комисија за јавну набавку, спровела је поступак јавног отварања понуда, дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђач је у својој понуди, за  партију 3 – Месни производи-прерађевине, дао следећу  цену:

 

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

СТР ''Златни Делишес'' Параћин        

495,91 дин.

 

Одговорно лице наручиоца, прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, применом критеријума ''најнижа понуђена цена'', донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         ДИРЕКТОР,

                                                                                           Соња Миљковић, проф.педагогије

 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/4

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

 

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019. годину , партија 4 – Безалкохолна пића, као најповољнија понуда, изабрана је понуда СТР ''Златни Делишес'' из Параћина, ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год., покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018.год. до 12,00 часова, достављене су понуде следећих  понуђача, за партију 4 – Безалкохолна пића:

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр.722             ''Бахус'' ДОО Стрижа                                                27.08.2018.  9,55

2. дел.бр.726      СТР ''Златни Делишес'' Параћин                         28.8.2018.  10,30

 

Комисија за јавну набавку, спровела је поступак јавног отварања понуда, дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђачи су  у својим понудама, за  партију 4 – Безалкохолна пића, дали следеће  цене:

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

''Бахус'' ДОО Стрижа

94,49 дин.

2.

СТР ''Златни Делишес'' Параћин        

56,70 дин.

           

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења и применом критеријума ''најнижа понуђена цена'', донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву одлуке.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,

                                                                                              Соња Миљковић, проф.педагогије

 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/5

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС', бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), директор ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара –ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

 

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину, партија 5 – Разни прехрамбени производи, као најповољнија понуда, изабрана је понуда  СТР ''Златни Делишес'' из Параћина, ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год., покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018.год. до 12,00 часова, достављена је понуда следећег  понуђача, за партију 5 – Разни прехрамбени производи:

 

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр.726            СТР ''Златни Делишес'' Параћин                   28.8.2018.  10,30

 

Комисија за јавну набавку, спровела је поступак јавног отварања понуда, дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара – ужина за школску 2018/2019.годину.

 Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђач је у својој понуди, за  партију 5 – Разни прехрамбени производи, дао следећу цену:

 

Р.бр.

Понуђач

Цена без ПДВ-а

1.

СТР ''Златни Делишес'' Параћин        

140,33 дин.

          

Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,

                                                                                           Соња Миљковић, проф.педагогије

 

 

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 734/6

П а р а ћ и н

29.08.2018.год.

 

            На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015),  директор ОШ ''Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, доноси

 

ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ УГОВОРА

у  поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину  - ЈНМВ бр. 3/2018

 

            У поступку јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019.годину, партија 6 – Припремљени оброци, као најповољнија понуда, изабрана је понуда  СТР ''Златни Делишес'' из Параћина, ул. Стефана Лазаревића бр. 1.

 

О б р а з л о ж е њ е

 

            Одлуком директора бр. 680/1 од 16.08.2018.год.,  покренут је поступак јавне набавке мале вредности добара – ужина за школску 2018/2019. годину.

            Благовремено, тј. до 28.08.2018.год. до 12,00 часова, достављена је понуда следећег  понуђача, за партију 6 - Припремљени оброци:

 

Р.бр.                            Назив понуђача                                             Датум и време          

1. дел.бр. 726             СТР ''Златни Делишес'' Параћин                 28.08.2018.  10,30

 

Комисија за јавну набавку спровела је поступак јавног отварања понуда, дана 28.08.2018.год. у 12,15 часова и саставила Извештај о стручној оцени понуда, дел.бр. 733 од 29.08.2018.год., у коме је констатовала следеће:

Предмет јавне набавке је набавка добара – ужина за школаску 2018/2019.годину.

Неблаговремених понуда није било.

Критеријум за избор најповољније понуде је ''најнижа понуђена цена'' .

Понуђач је  у својој понуди, за  партију 6 – Припремљени оброци,  дао следећу  цену:

 

Р.бр.

Понуђач

Цена са ПДВ-ом

1.

СТР ''Златни Делишес'' Параћин

199,00 дин.

 

           Одговорно лице наручиоца прихватило је предлог Комисије за јавну набавку, па је на основу законског овлашћења, донело одлуку о додели уговора, као у диспозитиву одлуке.

ПОУКА О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове одлуке, понуђач може поднети Захтев за заштиту права у року од пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. Захтев се подноси наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки.

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          ДИРЕКТОР,

                                                                                             Соња Миљковић, проф.педагогије

 

Оригиналан документ можете преузети овде.