Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Одлука о додели уговора - Превоз ученика

Posted 31.05.18.

ОШ „МОМЧИЛО ПОПОВИЋ ОЗРЕН“

ул. Глождачки венац бр. 23а

Дел.бр. 481

П а р а ћ и н

31.05.2018.год.

 

На основу члана 108. Закона о јавним набавкама (''Сл. гласник РС'',бр.124/12, 14/2015 и 68/2015) и Извештаја комисије о стручној оцени понуда дел. бр. 480 од 31.05.2018.год., директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ у Параћину, доноси

 

О Д Л У КУ 

о додели уговора

 

 

  1. УГОВОР СЕ ДОДЕЉУЈЕ понуђачу Аутопревозник ''Сара Милатовић'' предузетник, Светозара Марковића бр. 101, Крагујевац.
  2. Одлуку објавити на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од три дана од дана доношења.
Read the rest of this entry »

ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ И ПЕТИ РАЗРЕД - ШКОЛСКА 2018/2019.година

Posted 15.05.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен“ Параћин

 

 ЛИСТА УЏБЕНИКА ЗА ПРВИ РАЗРЕД- ШКОЛСКА 2018/2019.година

Read the rest of this entry »

Статут и правилници рада Школе

Posted 9.05.18.

        Школски одбор ОШ „Момчило Поповић Озрен“  у Параћину, на седници одржаној дана 27.02.2018. године усвојио је Статут школе, а на седници одржаној 23.03.2018. године, донео је и усвојио пословник и низ правилника који се односе на рад и понашање запослених и ученика у школи.

        Усвојена документа можете прегледати кликом на линкове у наставку:

  

Статут ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Пословник о раду Школског одбора ОШ „Момчило Поповић Озрен“

  

Правила понашања у ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о безбедности ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“

 

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о васпитно-дисциплинској  одговорности ученика у ОШ "Момчило Поповић Озрен"

 

Правилник о испитима у ОШ „Момчило Поповић Озрен“

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

Posted 24.04.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 14) Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац ОШ „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина

                                      

О Б Ј А В Љ У Ј Е

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О ДЕЛИМИЧНОМ ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

јавне набавке мале вредности бр. 02/2018

 

1. Назив наручиоца:Основна школа „Момчило Поповић Озрен“

Адреса наручиоца:ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs.

Read the rest of this entry »

ОДЛУКА - Услуга превоза ученика

Posted 5.04.18.

ОШ „Момчило Поповић Озрен"

Дел. број 303

Параћин

05.04.2018.год.

 

        На основу члана 150. став 2. Закона о јавним набавкама ("Сл.гл.РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), одговорно лице наручиоца, директор Основне школе „Момчило Поповић Озрен" у Параћину, доноси

 

ОДЛУКУ

        Настављају се даље активности у поступку јавне набавке мале вредности-услуга превоза ученика, број набавке 2/2018.

Read the rest of this entry »

Републичко такмичење из физике – Параћин, април 2018. године

Републичко такмичење из физике – 27, 28. и 29. април 2018. године

Posted 1.04.18.

Основна школа „Момчило Поповић Озрен“ Параћин

 Оријентациони распоред активности

 

Активност

Време реализације

Пријава учесника такмичења у просторијама  школе

 

Петак, 27.04.2018. године од 16,00 до 20,00 часова

 

 

Окупљање учесника такмичења у дворишту школе

 

Субота, 28.04.2018. године од

 08,00 – 09,00

Свечано отварање такмичења

9,00 до 9,30 часова

Распоређивање ученика по учионицама

9,30 до 9,45 часова

Израда задатака

10,00 до 13,00 часова

Састанак  Друштва физичара на базенима „Престиж“у Параћину

11,00 – 12,00 часова

Прегледање задатака

Од 14,00 часова

Прелиминарни резултати и приговори: Преглед задатака ће тећи по растућем броју шифара. Жалбе ће бити решаване паралелно са прегледом задатака.

Око 15 часова се очекује објављивање привремених резултата за првих десетак шифара, а касније ће бити објављивани сукцесиво, по реду.

Свечано уручење признања и диплома учесницима такмичења обавиће се у Градском позоришту.

Недеља, 29.04.2018.године у 10,00 часова

 Списак учесника такмичења са распоредом по учионицама можете преузети кликом на линк испод:

Списак учесника

Read the rest of this entry »

РЕПУБЛИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ФИЗИКЕ

Posted 14.03.18.
ОШ "Момчило Поповић Озрен" Параћин Вас позива на
 
Републичко такмичење из физике
 
Такмичење ће се одржати 28. априла 2018. године, а проглашење победника и додела награда је 29. априла 2018. године.
 
Учесници такмичења којима је потребан смештај могу се обратити агенцији:
 
TА "Europa Tours"
Адреса: Николе Пашића бб, Параћин
 
Контакт телефони:
035/5564444
035/565519
035/568364
065/9024444
 
Електронска адреса: europatourspn@yahoo.com
Сајт агенције: www.europatours.rs
Read the rest of this entry »

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Posted 2.03.18.

ОШ “Момчило Поповић Озрен“

Дел. број 187

28.02.2018.год.

Параћин

 

            На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'' бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015) и дела V тач. 15. конкурсне документације Наручиоца Основне школе „Момчило Поповић Озрен“ из Параћина, директор ОШ „Момчило Поповић Озрен“, доноси

 

ОДЛУКУ

о измени уговора у поступку јавне набавке мале вредности - услуга превоза ученика ОШ „Момчило Поповић Озрен“,  редни број набавке 01/2017

 

Read the rest of this entry »

ОБАВЕШТЕЊЕ O ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

Posted 2.03.18.

На основу члана 55. став 1. тачка 8, чл. 57. и чл. 116. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), ОШ «Момчило Поповић Озрен» у Параћину, као наручилац, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

OЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - НАБАВКА ДОБАРА, ред.бр. 1/2018

-        Електрична енергија  -

 

 

            Уговор о јавној набавци добараЕлектрична енергијa,закључен је са понуђачем ЈП „ЕПС“, ул Царице Милице бр. 2, Београд.

Read the rest of this entry »