Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

Posted 18.10.18.

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ

 

Назив наручиоца: Основна школа „Момчило Поповић Озрен“,  Параћин

 

Адреса наручиоца: ул. Глождачки венац бр. 23а, 35250 Параћин

 

Интернет страница наручиоца: www.mpo.edu.rs

 

Врста наручиоца: Просвета

 

Врста поступка јавне набавке: Поступак јавне набавке мале вредности

 

Врста предмета: Услуге

 

За добра и услуге: опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке,

 

За радове: природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавке:

 

Израда пројектно-техничке документације спољног уређења дворишта школе

Број партија, уколико се се предмет набавке обликује у више партија: /

Посебна напомена ако је уговор о јавној набавци резервисан за установе, организације или привредне субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање инвалидних лица: /

У случају преговарачког поступка разлог за примену и основ из закона: /

Ако се закључује оквирни споразум, време трајања оквирног споразума и број понуђача са којим наручилац закључује оквирни споразум: /

 У случају подношења електронске понуде, примене електронске лицитације или система динамичне набавке - основни подаци о информационом систему наручиоца и неопходним техничким условима за учешће: /

У случају примене система динамичне набавке рок трајања система: /

У случају обавезе подношења понуде са подизвођачем проценат вредности набавке који се извршава преко подизвођача: /

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора: најнижа понуђена цена

 

Начин преузимања конкурсне документације, односно интернет адресa где је конкурсна документација доступна:

-          ОШ "Момчило Поповић Озрен", ул. Глождаки венац бр. 23а, 35250 Параћин

-          www.mpo.edu.rs

 

Адресa и интернет адресa државног органа или организације, односно органа или службе територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл: /

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде:

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште на адресу ОШ "Момчило Поповић Озрен", ул. Глождачки венац бр. 23а

 

Место, време и начин отварања понуда:

у просторијама матичне школе у Параћину, дана 26.10.2018. у 12.30

 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:

писмено овлашћење

 

Конкурсну документацију можете прузети кликом на линк: Конкурсна документација

PDF верзију позива можете преузети кликом на линк: Позив PDF